Tällä sivulla on kuvattu, miten Autoklinikka-yhtiöt Oy käsittelee rekistereissään olevien henkilöiden henkilötietoja.

Rekisteritiedot

Rekisterinpitäjä

Autoklinikka-yhtiöt Oy, Harkkokuja 2, 01510 Vantaa, asiakaspalvelu@autoklinikka.fi, 020 7737 437

Käsittelyn tarkoitukset

Vaurio- ja vahinkokorjaus

Autoklinikka käsittelee henkilötietoja korjaustapahtuman hoitamiseen sekä korjaustarpeen tai -kustannusten arvioimiseen. Käsittelyn perusteena on Autoklinikan ja rekisteröidyn välinen sopimus tai sen valmistelu. Yritysten ja organisaatioiden korjaustapahtumien hoito liittyy Autoklinikan ja organisaation välisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jolloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Käsittelemme ajoneuvon omistaja- ja haltijatietoja osana korjaustapahtuman hoitamista sopimukseen tai korjaustapahtuman hoitamiseen liittyvään oikeutettuun etuumme perustuen. Laskutustietoja käsittelemme osana korjaustapahtuman hoitamista. Laskutustiedot ja muut tositetiedot siirtyvät osaksi lakisääteistä kirjanpitoamme.

Keräämme ja vastaanotamme palautetta palveluidemme käytöstä. Asiakaspalautteen yhteydessä saamiamme henkilötietoja käsittelemme liiketoiminnan kehittämiseen tai palautteeseen vastaamiseen. Lisäksi käsittelemme tietoja asiakaspalvelun yhteydessä, jolloin käsittely liittyy esimerkiksi yhteydenottoon vastaamiseen. Mikäli palautteen käsittely ja asiakaspalvelu eivät liity korjausasian hoitamiseen, sisältyvät ne Autoklinikan oikeutettuun etuun harjoittaa elinkeinotoimintaansa. Tietojen käsittelyn avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme palvelulupauksemme mukaisesti sekä kehittämään toimintatapojamme.

Sähköiset palvelut, markkinointi, asiakashankinta ja rekrytointi

Verkkopalveluidemme tekninen toteuttaminen edellyttää sähköisten tunnistetietojen käsittelyä. Mittaamme verkkopalveluidemme käyttöä tilastollisia tarkoituksia varten sekä harjoitamme sähköistä markkinointia verkkopalveluidemme käyttö- ja kävijätietojen perusteella. Verkkopalveluiden tarjoaminen, tilastointi ja sähköinen markkinointi sisältyy Autoklinikan oikeutettuun etuun harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa. Tarjoamiemme verkkopalveluiden avulla helpotamme ja nopeutamme asiakkaiden asioimista kanssamme sekä mahdollistamme yhteydenoton heille sopivaan aikaan. Verkkopalvelun tilastoinnissa käsittelemiemme tietojen avulla pystymme analysoimaan ja tätä kautta kehittämään liiketoimintaamme sekä parantamaan palvelutasoamme. Sähköistä markkinointia varten käsittelemiemme tietojen avulla voimme kertoa tarjoamistamme palveluista sähköisissä kanavissamme sekä ohjaamaan asiointia verkkopalveluumme. Rekisteröity voi myös antaa erillisen suostumuksen markkinointiin ottaessaan yhteyttä korjaustapahtumaan liittyen.

Verkkopalveluiden käyttäjä- ja käyttötietoihin pohjautuva markkinointi ja mainonta perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Lisätietoja suostumuksen peruuttamisesta sekä evästeiden käytöstä löydät evästetietosivultamme.

Verkkopalvelumme sisältää Google Maps -karttatoiminnon. Google käsittelee henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä tietosuojakäytäntönsä ja karttatoiminnon käyttöehtojensa mukaisesti. Verkkosivuillamme olevan palvelun avulla, käyttäjällä on mahdollista selvittää Autoklinikan lähin toimipiste ilmoittamansa summittaisen tai päätelaitteensa välittämän tarkan sijainnin perusteella. Tarkan sijainnin välittäminen ja käsittely perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen, jonka hän antaa salliessaan päätelaitteensa välittää sijaintitietonsa verkkopalveluumme. Sijainti välitetään Googlelle muodossa, josta käyttäjää ei voi tunnistaa. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksen oman päätelaitteensa asetuksista.

Potentiaalisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden sekä muiden yhteistyökumppanien henkilötietoja käsittelemme sopimusten valmisteluun.

Organisaatioiden ja yritysasiakkaiden päättäjätietojen käsittely on osa Autoklinikan markkinointia ja viestintää. Lisäksi tiedotamme toimintaamme liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista asioista yritysten ja organisaatioiden edustajille. Markkinointi ja tiedottaminen yrityksille ja organisaatioille sekä heidän edustajilleen on Autoklinikan elinkeinotoimintaan liittyvän oikeutetun edun piirissä. Organisaatio- ja yritysmarkkinointia varten käsittelemiemme tietojen avulla teemme uusasiakashankintaa ja lisämyyntiä. Tiedottamista varten käsittelemiemme tietojen avulla pidämme organisaatio- ja yritysasiakkaamme ajan tasalla toimintaamme liittyvistä muutoksista ja uudistuksista.

Järjestämme erilaisia tapahtumia, jolloin osallistujien henkilötietoja käsitellään tapahtuman järjestämiseksi tapahtumasta riippuen joko sopimukseen, oikeutettuun etuumme tai osallistujan suostumukseen perustuen. Osallistujien tietoja sekä tapahtumista otettuja valokuvia tai videoita voidaan julkaista sekä siirtää kolmansille osapuolille viestinnällisiä tarkoituksia varten oikeutettuun etuumme perustuen.

Käsittelemme meille avoimeen työtehtävään lähetettyjä työhakemuksia mahdollisen työsopimuksen valmistelemiseksi. Autoklinikalle avoimen työhakemuksen lähettäneen henkilön tietoja käsitellään hänen suostumuksensa perusteella.

Lakisääteiset velvoitteet ja väärinkäytösten estäminen

Käsittelemme tietoja varmistaaksemme rekisteröidyn tietojenkäsittelyn turvallisuuden ja oikeuksien toteutumisen yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Mikäli rekisterissämme oleva henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan edellyttää tämä tunnistamista. Tiedot oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta voimme tarvittaessa osoittaa, että rekisteröityjen oikeuksia on noudatettu.

Käsittelemme tarvittaessa henkilötietoja palveluihimme kohdistuvien väärinkäytösten tunnistamiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi. Käsittely perustuu Autoklinikan oikeutettuun etuun. Vähentämällä palveluihimme kohdistuvia väärinkäytöksiä pystymme kohdentamaan resurssimme asiakkaidemme palvelemiseksi palvelulupauksemme mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.

Käsittelemämme henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Tiedot asemasta yrityksessä
 • Korjattavan ajoneuvon tiedot, valokuvat ajoneuvosta ja tiedot korjauspalveluista
 • Vakuutus- ja laskutustiedot
 • Asiakaspalaute ja muut arviot Autoklinikan palveluista
 • Meille lähetetyt viestit, kuten palautteet ja chat-palvelun viestit
 • Työnhakua varten toimitetut tiedot
 • Sähköiset tunnistetiedot, tiedot päätelaitteen ominaisuuksista ja tiedot Autoklinikan verkkopalveluiden käytöstä
 • Verkkopalveluiden käyttäjää koskevat kohderyhmä- ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot erilliseen suostumukseen perustuen
 • Päätelaitteen sijainti
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä

Asioidessasi kanssamme saatamme pyytää sinua osoittamaan henkilöllisyytesi henkilötodistuksella. Tietoja käytetään vain tunnistamiseesi eikä esimerkiksi henkilötunnustasi tallenneta.

Saamme käsittelemiämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn käyttämiltä yrityksiltä tai organisaatioilta, kuten vakuutusyhtiöltä, ajoneuvon omistavalta rahoitusyhtiöltä, hinausliikkeeltä tai autoliikkeeltä. Lisäksi saamme tietoja rekisteröidyn verkkopalveluiden käytöstä. Tarvittaessa haemme tietoja julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, puhelintiedustelupalveluista tai Traficomin ajoneuvorekistereistä. Markkinointia ja viestintää varten hyödynnämme myös ulkoisia rekistereitä ja tutkimuksissa kerättyjä tietoja.

Verkkolomakkeissa tai sopimuksissa pakolliseksi merkityt tiedot ovat edellytys sopimuksen tekemiselle. Korjausasian hoitaminen saattaa vaatia myös lisätietojen antamista. Korjausasian hoitamisen yhteydessä on mahdollista antaa lisäyhteystietoja, joiden avulla voimme ottaa yhteyttä rekisteröityyn. Jos yhteystieto ei ole sopimuksen edellytys, perustuu sen käsittely rekisteröidyn suostumukseen.

Tietojen säilytysajat

Noudatamme seuraavia enimmäissäilytysaikoja ellei lakisääteisistä velvoitteista muuta johdu:

 • Säilytämme korjausasian hoitamisessa käsiteltyjä tietoja viiden vuoden ajan myöntämämme enimmäistakuuajan mukaisesti.
 • Säilytämme tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.
 • Laskutustietoja ja muuta kirjanpitoaineistoa säilytämme kirjanpitolain edellyttämän ajan
 • Työnhakemuksia ja työnhakutietoja säilytämme 6 kuukautta haun päättymisestä
 • Analytiikka- ja markkinointipalveluiden osalta säilytämme henkilötietoja 38 kuukautta tai käyttämiemme kumppanien salliman minimiajan, jos se on pidempi kuin 38 kuukautta
 • Tiedottamisessa säilytämme tietoja tiedotustoiminnan harjoittamisen ajan
 • Markkinoinnissa ja myyntityössä käyttämiämme yritysten ja organisaatioiden tietoja säilytetään myynnin ja yhteistyön mahdollistamisen kannalta tarvittava aika, kuitenkin korkeintaan 4 vuotta viimeisimmästä yhteydenotosta

Muissa tapauksissa säilytämme henkilötietoja yhden vuoden.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät Autoklinikan työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä, kuten asiakaspalveluhenkilöstö, korjaamojen työnjohto, hallinto- ja myyntihenkilöstö. Luovutamme tai siirrämme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kumppaneillemme seuraavasti.

Vaurio- ja vahinkokorjaus

 • Partner-kumppanikorjaamomme, joiden korjauspalveluita rekisteröity käyttää
 • Sijaisautopalvelun toimittajat, jos rekisteröity tarvitsee sijaisautoa
 • Huoltopalvelukumppanit tai muut palvelukumppanit, joiden palveluihin liittyen rekisteröity ottaa yhteyttä
 • Korjaukseen liittyvät alihankkijat ja tavarantoimittajat
 • Luottopalveluntarjoajat, joille luovutamme tietoja vain rekisteröidyn pyynnöstä
 • Viestintäpalveluntarjoajat, kuten Crisp, kun olet yhteydessä meihin chat-palvelun avulla tai kun viestimme kanssasi korjausasiaasi liittyen
 • Verkkopalveluntarjoajat
 • Ajoneuvon korjaukseen liittyvät tietojärjestelmätarjoajat
 • Kirjanpito- ja laskutusjärjestelmien toimittajat sekä tilintarkastajat
 • Vakuutusyhtiöt
 • Traficom, jos rekisteröidyn ajoneuvon tiedot haetaan ajoneuvorekisteristä rekisterinumeron perusteella

Sähköiset palvelut, markkinointi, asiakashankinta ja rekrytointi

 • Analytiikka-, markkinointi- ja mainontakumppanit, kuten Google, Facebook, Leadoo ja Hotjar
 • Viestintäpalveluntarjoajat, kuten Crisp
 • Verkkopalveluntarjoajat
 • Markkinointiin liittyvät tietojärjestelmätarjoajat
 • Muut Autoklinikan käyttämät henkilötietojen käsittelijät

Muut käsittelyn tarkoitukset

 • Verkkopalveluntarjoajat
 • Järjestelmätoimittajat
 • Muut Autoklinikan käyttämät henkilötietojen käsittelijät

Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi luovutamme tietoja viranomaisille, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.

Henkilötietojen vastaanottajiin kohdistuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet rekisteröityjen oikeuksien käytön tukemisesta sekä käsittelyn turvallisuuden varmistamisesta. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin, elleivät vastaanottajat ole toteuttaneet siirron edellyttämiä asianmukaisia turvatoimia.

Käsittelyn turvallisuus

Autoklinikka käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Verkkopalveluissa käytettävät tietoliikenneyhteydet ovat salattuja. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät edellyttävät käyttäjän tunnistamista tai fyysistä pääsyä käsittelyjärjestelmään. Henkilötietoja sisältävä fyysinen aineisto hävitetään asianmukaisesti esimerkiksi tietosuoja-astiaa käyttäen eikä henkilötietoja sisältäviä dokumentteja pidetä muiden asiakkaiden näkyvillä.

Henkilötietojen käsittely on rajattu niille henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Autoklinikan henkilöstö on ohjeistettu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä käytettäessä Autoklinikan ja henkilötietojen käsittelijän kanssa on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, joka velvoittaa ulkoisia käsittelijöitä huolehtimaan oman käsittelynsä turvallisuudesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli haluat lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, niiden oikaisua, tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista, toimita pyyntö sähköpostitse asiakaspalvelu@autoklinikka.fi tai allekirjoitettuna kirjallisesti osoitteeseen Autoklinikka-yhtiöt Oy, Nilsaksentie 1, 01510 Vantaa. Henkilötietojasi koskevan pyynnön toteuttaminen edellyttää tunnistamista, joten toimita pyynnön yhteydessä riittävät henkilötiedot (esimerkiksi kopio ajokortista tai henkilötodistuksesta). Autoklinikalla on oikeus pyytää henkilöltä tarvittaessa lisätietoa henkilöllisyyden todentamiseen. Alla on kuvattu tarkemmin rekisterissämme olevien henkilöiden oikeudet. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista saat tarvittaessa myös Tietosuoja.fi -sivustolta.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, oikeus pyytää pääsy tietoihinsa sekä oikeus saada tämän tietosuojaselosteen mukaiset tiedot henkilötietojensa käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus vaatia epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojensa oikaisua. Lisäksi hänellä on käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada henkilötiedot poistetuksi, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. Henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksissa, joita varten niitä on käsitelty
 2. Henkilö peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen eikä käsittelylle ole muuta perustetta
 3. Henkilö vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella eikä käsittelylle ole perusteltua syytä
 4. Henkilö vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointiintarkoitukseen
 5. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 6. Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

 1. Henkilö kiistää tietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen varmistamisen ajaksi
 2. Henkilön tietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista ja vaatii käytön rajoittamista
 3. Autoklinikka ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen tueksi
 4. Henkilö on vastustanut käsittelyä oikeutetun edun perusteella, jolloin käsittelyä rajoitetaan etujen arvioinnin ajaksi

Vastustamisoikeus

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi milloin tahansa, eli vastustaa käsittelyä, jos hänen henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointia varten.

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa myös tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, jos käsittelyä tehdään oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojen käsittelyä voidaan jatkaa ainoastaan, jos on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada sähköisessä muodossa häntä koskevat henkilötiedot,

 • jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
 • joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja
 • jos käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos käsittelyn perusteena on henkilöltä saatu suostumus, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Mikäli suostumuksen peruuttamiseksi ei ole esitetty muuta tapaa, toimita ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta sähköpostitse asiakaspalvelu@autoklinikka.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Autoklinikka-yhtiöt Oy, Nilsaksentie 1, 01510 Vantaa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. Kantelu tulee tehdä EU:n siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilöllä on vakituinen asuin- tai työpaikka tai, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.